privacy

verklaring

Uw privacy, onze zorg!

WTV Centurion is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Privacyverklaring WTV Centurion
Als u lid wordt of bent, deelt u bewust of onbewust en op een aantal momenten persoonsgegevens met WTV Centurion. Het bestuur vindt het van belang zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. In deze privacy verklaring kunt u lezen welke gegevens WTV Centurion van u verzamelt, hoe lang ze in de WTV Centurion administratie bewaard blijven en wat WTV Centurion ermee doet. Ook kunt u lezen wat uw rechten zijn als het gaat om uw gegevens. Mocht u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen of opmerkingen hebben, mail deze dan naar: secretaris@wtvcenturion.nl

Welke gegevens worden verwerkt?
Bij aanmelding als lid geeft u de gegevens die staan op het aanmeldformulier door aan de secretaris.
De secretaris slaat deze gegevens op in de ledenadministratie zolang u lid bent. Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de penningmeester, de redactie van de nieuwsbrief en de webmaster voor zover deze noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taak.
Indien u zich aanmeldt voor clubritten en / of andere activiteiten via de website of app komen uw gegevens terecht bij het commissielid, dat het daarvoor bestemde email- app adres beheert.

Welke gegevens worden binnen WTV Centurion verspreid en wat wordt er met uw gegevens gedaan.
De penningmeester ontvangt: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
De gegevens worden gebruikt voor het innen van de contributie. De penningmeester legt geen andere persoonsgegevens vast. De betaalgegevens worden vermeld op de bankafschriften van WTV Centurion en worden niet opgenomen in de clubadministratie.

Redactie elektronische nieuwsbrief.
De redactie elektronische nieuwsbrief ontvangt: voornaam, achternaam, e-mailadres.
Periodiek wordt een elektronische nieuwsbrief verspreid. Voor de verspreiding hiervan maakt de redactie gebruik van voornaam, achternaam en e-mailadres. 
In de elektronische nieuwsbrief worden in de regel geen persoonsgegevens vermeld. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de verspreiding van de nieuwsbrief.
Het gebruik van persoonsgegevens inzake de nieuwsbrief maakt onderdeel uit van de toestemmingsverklaring.

Gebruik van gegevens in social media.
Anderzijds betreft het berichten, die op het voor iedereen toegankelijke gedeelte van de website worden vermeld dan wel de social media, waarvan WTV Centurion eventueel gebruik maakt (bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Instagram). Hierbij moet u denken aan de vermelding van prestaties van leden of foto’s van activiteiten of ritten. Bij de aanmelding wordt hierbij om toestemmingsverklaring  gevraagd. Als die wordt geweigerd, vindt geen vermelding van de persoonsgegevens op het openbare gedeelte van de website plaats dan wel in de social media plaats. De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. WTV Centurion raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Gegevens verstrekken aan derden.
WTV Centurion verstrekt geen gegevens aan derden. Dat geldt ook voor het bestellen van de kleding of de sponsoren van WTV Centurion en de eventuele adverteerders.

Een uitzondering wordt gemaakt voor een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het verstrekken van gegevens aan de politie als er sprake is van een ongeval.

Een uitzondering wordt ook gemaakt voor de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU).
De secretaris geeft voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres door aan de (NTFU). Dat is nodig voor het verplichte lidmaatschap en de verzekering. De NTFU verstrekt deze gegevens niet aan derden. De privacy verklaring van de NTFU is te vinden op https://www.ntfu.nl/home/privacy-statement.

Verwijdering van gegevens.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden uw persoonsgegevens binnen twee jaar uit de administratie van WTV Centurion en van allen binnen WTV Centurion, die deze gegevens onder zich hebben, verwijderd. De termijn van twee jaar wordt aangehouden, omdat het om administratieve redenen noodzakelijk kan zijn uw gegevens te bewaren.
Bij de beëindiging van uw lidmaatschap kunt u WTV Centurion toestemming geven om een aantal persoonsgegevens te bewaren voor bijvoorbeeld reünies of bijzondere gebeurtenissen. Totdat u uw toestemming intrekt bewaart WTV Centurion de volgende persoonsgegevens:
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.
U hebt het recht WTV Centurion te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Als u wilt, dat uw gegevens verwijderd worden, voldoet WTV Centurion daar onmiddellijk aan. Verwijdering van persoonsgegevens is uitsluitend mogelijk na opzegging van het lidmaatschap.

Toestemmingsverklaring.
Aan de huidige en nieuwe leden van WTV Centurion is gevraagd om een toestemmingsverklaring op de website van WTV Centurion in te vullen voor het gebruik van de persoonsgegevens. Deze verklaringen worden naar het secretariaat verzonden. Aldaar worden ze opgeslagen.

Beveiliging persoonsgegevens.
WTV Centurion heeft passende maatregelen genomen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Uitsluitend de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd. De veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens.
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacy beleid.
WTV Centurion houdt het privacy beleid up-to-date. Dat kan betekenen, dat de privacy verklaring aangepast moet worden. Als dat het geval is wordt de nieuwste versie op de website geplaatst. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens.
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 Ronald Rosendaal
E-mail: secretaris@wtvcenturion.nl